Zodra u uw huur te laat betaalt, mag uw verhuurder rente in rekening brengen over het bedrag dat u nog moet betalen. Probeer huurachterstand en ontruiming van uw woning te voorkomen door op tijd te betalen. Dit kunt u sowieso voorkomen door direct met de woningcorporatie of uw verhuurder te bellen als u een betalingsherinnering of aanmaning voor één maand huurachterstand ontvangt. Bent u in staat om de 2 maanden huurachterstand alsnog te betalen, betaal rechtstreeks aan de verhuurder en niet aan de deurwaarder. Zorg ervoor dat je dit op tijd regelt, zodat je niet in de problemen komt, want een huurachterstand kan zorgen voor nare situaties.

Wat als de huurder niet betaald?

Heeft de huurder na 28 dagen nog geen contact opgenomen of is het niet gelukt om met de huurder in contact te komen, dan kunt u een deurwaarder inschakelen. De kosten die daarvoor kwijt zijn, kunt u in rekening brengen bij de huurder. Als er geen oplossing komt over de betaling van de huur of andere rekeningen, kunt u de zaak overdragen aan een deurwaarder.

Heeft de huurder aan het eind van de tweede maand de huurachterstand nog niet betaald en geen contact opgenomen met de woonconsulent, dan volgt een laatste aanmaningsbrief. Zodra wij constateren dat een huurder niet zal gaan betalen, wordt op de kortst mogelijke termijn het gerechtelijk traject ingezet, om bij een zo laag mogelijke huurachterstand een ontruimingsvonnis te verkrijgen. Om te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering hun woning kwijtraken door een huurachterstand, betaalt DWI de huur rechtstreeks aan de corporatie.

Als de huurder ondanks de inspanningen van de deurwaarder de achterstand niet betaalt, ontbindt de kantonrechter het huurcontract en wordt uw woning ontruimd. Indien u op dat moment (nog) een huurachterstand heeft, wordt dit door de verhuurder vermeld op deze verklaring. De kosten van de gerechtsdeurwaarder komen geheel voor uw rekening.

Wat te doen bij een huurachterstand?

Door snel contact op te nemen is de kans groter dat uw verhuurder meewerkt aan een betalingsregeling. Sommige verhuurders zijn ook dan nog bereid om een betalingsregeling aan te gaan, maar het merendeel zal daadwerkelijk tot ontruiming willen overgaan. In de beste gevallen geeft de verhuurder je dan een mogelijkheid tot een betalingsregeling of uitstel van betaling. Voorwaarde voor een dergelijke betalingsregeling is wel dat de lopende huurtermijnen over de volgende maanden, tijdig op de eerste van de maand worden betaald. Is de huurder veroordeeld om de achterstallige huur te betalen, dan is de verhuurder nog steeds niet verplicht om de huurder een betalingsregeling aan te bieden. Wettelijk gezien heeft de huurder die de huur niet kan betalen nergens recht op. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor de verhuurder om mee te werken aan een betalingsregeling. Het verschil tussen uw inkomen en de beslagvrije voet is het bedrag dat u mogelijk kunt gebruiken voor een betalingsregeling met uw verhuurder.

Wanneer u een huurachterstand hebt kunt u dit het beste zo snel mogelijk oplossen. Weigert u mee te werken aan een oplossing of bent u niet bereikbaar, dan wordt er een deurwaarder ingeschakeld. Let op, wanneer u een gemaakte betalingsregeling niet nakomt, wordt de vordering op u direct overgedragen aan de deurwaarder. Mocht je de huurachterstand ook niet aan de deurwaarder betalen, dan start deze een gerechtelijke procedure.

Een deurwaarder zal het vonnis beteken en op deze manier de huurder een laatste kans geven om de woning zelf te ontruimen en te verlaten. In de regel is het zo dat een kantonrechter ontruiming van het gehuurde en ontbinding van de huurovereenkomst toewijst bij een huurachterstand van 3 maanden (of een drietal huurpenningen) of meer.

Op de website Cobalt Incasso vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor het inschakelen van een deurwaarder of incassobureau.

Uithuiszetting

Uw zaak komt dan voor de kantonrechter, welke zal oordelen of een ontruiming door huurachterstand gerechtvaardigd is. Dit is het geval wanneer er sprake is van een achterstand van meer dan drie maanden of bij herhaalde wanprestatie.

In de uitspraak kan de rechter dan bepalen dat de verhuurder pas zeven of veertien dagen na betekening van het vonnis tot uithuiszetting mag overgaan. Zodra er door de rechtbank een vonnis is gewezen waarin de ontruiming van de woning is toegewezen, mag de verhuurder overgaan tot ontruiming van de woning.

Ook als u de huurachterstand volledig betaalt, heeft uw verhuurder het recht om de woning te ontruimen. Soms kunt u ontruiming voorkomen door de huurachterstand volledig te betalen. In de dagvaardingsprocedure zal de verhuurder eisen dat de huurder alsnog de huurachterstand betaalt, dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat de huurder het gehuurde moet verlaten.

De totale kosten die met de ontruiming gemoeid zijn, zullen voor rekening van de huurder komen. De huurder heeft na de ontruiming nog een aantal maanden de tijd om deze spullen op te halen, tegen betaling van de opslagkosten. In deze brief wordt u gewezen op de mogelijkheid om binnen een aantal dagen contact op te nemen, om zo verdere kosten te voorkomen en de achterstand op te lossen.

Deurwaarder inschakelen voor incasseren achterstallige huur

Als de kantonrechter in het vonnis de verhuurder gelijk geeft en de eisen toewijst, dan wordt de huurovereenkomst door de rechter ontbonden en moet de huurder de woning verlaten. De verhuurder heeft er financieel belang bij dat een huurder zijn verplichtingen nakomt. Zoals gemeld, zijn de grotere verhuurders meestal bereid om mee te werken aan een minnelijke oplossing voor de huurschuld. Met particuliere verhuurders gaat dit meestal moeilijker, omdat zij vaak niet de financiële ruimte hebben die een woningbouwvereniging wel heeft. Verhuurders van woningen kunnen particulieren zijn die één of meer woningen verhuren, maar meestal zijn het (grote) woningbouwverenigingen of beleggers die bedrijfsmatig woningen verhuren.